Serwis i gwarancja

warranty

Aby zapewnić naszym Klientom najwyższy komfort użytkowania wszystkie produkty firmy GraSon zostały objęte gwarancją producencką. Gwarancja obowiązuje także w przypadku urządzeń nietypowych, stworzonych według indywidualnych wytycznych naszych Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z treścią polityki gwarancyjnej.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży pomiędzy firmą GraSon Maciej Grabiński, a nabywcami oferowanych przez nią urządzeń, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:
    - “Gwarant” – firmę GraSon Maciej Grabiński NIP 7392850078, REGON 280531602.
    - “Kupujący” – kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego.
    - “Strony” – Gwaranta i Kupującego.
    - “OWG” – niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji GraSon Maciej Grabiński.
    - “Urządzenie” – urządzenia i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski.
1.2. Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprzedawane przez siebie Urządzenia, zapewnia sprawne działanie pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dostarczonej z Urządzeniem dokumentacji technicznej.
1.3. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta.
1.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za urządzenie jest wyłączona.

2. OKRES GWARANCJI

2.1. Okres gwarancji 24 miesiące na elementy konstrukcyjne wytworzone przez Gwaranta liczony jest od daty przekazania Urządzenia do eksploatacji na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony transakcji i wystawionej faktury VAT.
2.2. Okres gwarancji 12 miesięcy na podzespoły handlowe, takie jak: elementy mechaniczne, elektroniczne, sterowania liczony jest od daty przekazania Urządzenia do eksploatacji na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony transakcji i wystawionej faktury VAT.
2.3. Uszczelnienia oraz wyszczególnione w ofercie elementy zużywające się nie podlegają gwarancji.

3. ZAKRES GWARANCJI

3.1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie Urządzenia pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z Urządzeniem.
3.2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne podlegające gwarancji lub naprawić wadliwy podzespół, jeżeli jego uszkodzenie jest związane z częściami, na które gwarancja jest udzielona (wg. Punktu 3.4).
3.3. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Urządzenia. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa urządzenia.
3.4. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady techniczne i technologiczne elementów pojedynczych lub grup podzespołów tkwiących w sprzedanym Urządzeniu. Z gwarancji wyłączone są dysfunkcje Urządzenia lub ich uszkodzenia będące wynikiem czynników zewnętrznych:
    - wynikłe z niewłaściwej obsługi, niezgodnej z przeznaczeniem urządzenia,
    - eksploatacyjne – związane z normalnym zużyciem mechanicznym bądź elektrycznym,
    - nie stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i konserwacji Urządzenia,
    - spowodowane przez przedmioty obce, które dostały się do Urządzenia,
    - mechaniczne – spowodowane działaniem siły zewnętrznej (np. siłowe wyszarpywanie),
    - termiczne i chemiczne,
    - przepięciowe – w przypadku podejrzenia wykonywania spawania na maszynie (po odbiorze),
    - wynikłe na skutek przeróbek i nieautoryzowanych przez producenta zmian konstrukcyjnych,
    - stosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
    - wynikłe ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp.) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Urządzenia (np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.).
3.5. Uszczelnienia oraz wyszczególnione elementy zużywające się nie podlegają gwarancji.
3. 6. Gwarancja nie obejmuje Urządzenia, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Urządzenia zakupionego u Gwaranta i/lub Urządzenia nie posiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta

3.7. Gwarancja obejmuje również wymienione podzespoły w urządzeniu naprawianym poza okresem gwarancji. Okres gwarancji na dany element w tym przypadku zostaje przedłużony do 12 miesięcy.

4. UTRATA GWARANCJI

4.1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Urządzenie w przypadku stwierdzenia:
    - jakiejkolwiek modyfikacji Urządzenia,
    - ingerencji w Urządzenie osób nieuprawnionych,
    - jakichkolwiek prób napraw Urządzenia dokonywanych przez osoby nieuprawnione,

    - nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeśli są one wymagane.

5. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA

5.1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
    - pisemnego ewentualnie za pośrednictwem poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Kupującego zawierającego: nazwę urządzenia, nr fabryczny, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad urządzenia oraz dane dotyczące parametrów stosowanych materiałów eksploatacyjnych, dokumentacja fotograficzna,
    - na wezwanie Gwaranta okazania oryginału faktury lub Protokołu odbioru reklamowanego Urządzenia, jeżeli występuje problem z ustaleniem daty przekazania Urządzenia do eksploatacji,
    - udostępnienia na każdą prośbę Gwaranta dostępu do urządzenia w miejscu ich montażu na terenie Polski,
    - pokrycia wszelkich kosztów związanych z podróżą, przewozem materiałów niezbędnych do naprawy Urządzenia, zakwaterowaniem, pobytem, kosztami wizowymi, procedurami „wejścia na zakład”, jeśli urządzenie będzie odsprzedane, wynajęte (szeroko pojęte znaczenie, np. wypożyczenie, leasing, itp.) lub używane w filiach poza granicami Polski.
5. 2. Wady lub uszkodzenia Urządzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
5.3. Gwarant zobowiązuje się do reakcji na zawiadomienie w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia usterki (wyłączając dni wolne od pracy). Reakcja nie oznacza usunięcia usterki, a wyłącznie podjęcia działań do jej usunięcia. Procedura naprawy po zgłoszeniu usterki wygląda następująco:
    - pierwszą formą kontaktu jest wsparcie telefoniczne w celu ustalenia zakresu i charakteru usterki,
    - w przypadku awarii komponentu wymiennego, takiego jak uszczelka, dopuszcza się wysłanie przez Gwaranta nowego materiału eksploatacyjnego,
    - ieżeli nie da się zastąpić nowym materiałem eksploatacyjnym, a konsultacja nie przyniosła rezultatu, przyjazd serwisanta nie powinien nastąpić później niż w ciągu 2 do 5 dni roboczych od zgłoszenia.
5.4. W przypadku Urządzenia nietypowego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Urządzenia o specyficznych parametrach lub właściwościach, do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części.
5.5. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
5.6. W przypadkach nieuzasadnionego zgłoszenia serwisowego Kupujący zostanie obciążony kosztami wykonania usług serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Gwaranta.
5.7. W przypadku serwisowania Urządzenia w miejscu jego montażu Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Urządzenia i umożliwić Gwarantowi bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP i odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku serwisant ma prawo domówić działań serwisowych.
5.8. Gwarant przyjeżdża do klienta w celu naprawy urządzenia. Reklamowane urządzenie powinno być odpowiednio przygotowane do naprawy, np. opróżnione i umyte urządzenie.
5.9. Gwarant w porozumieniu z Kupującym uzgadniają zasadność zgłoszenia gwarancyjnego oraz wybór sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
5.10. Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Urządzenia. Koszt dojazdu do klienta w celu przeprowadzenia wizji lokalnej pokrywa Gwarant.
5.11. W przypadku naprawy Urządzenia czas trwania gwarancji ulega przedłożeniu o ten okres niesprawności Urządzenia.
5.12. Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5.13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

OWG aktualizacja, dn. 14.01.2021r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.grason.pl jest: Grason Sp. z o.o. ul. Lipowa 57 11-042 Jonkowo k/Olsztyna NIP 739-399-84-23, REGON 528177416, KRS 0001094959 adres poczty elektronicznej: grason@grason.pl dalej „Administrator”
  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na grason@grason.pl
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
  3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
   1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
   2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
  2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
   1. adres e-mail,
   2. numer telefonu,
   3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
  3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
  4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 3. ODBIORCY DANYCH
  1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
  1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
  2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
  3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
  5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres grason@grason.pl
  6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   1. „Sesyjne" - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   2. „Cookies”
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)