Maszyny i urządzenia dla przemysłu

spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz chemicznego

Top Grason

Polityka Prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest ważna dla firmy GraSon Maciej Grabiński. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób firma GraSon Maciej Grabiński postępuje z Państwa danymi osobowymi, jakie informacje są zbierane i analizowane i w jaki sposób informacje te są używane, przekazywane lub przetwarzane w inny sposób.
I. Nazwa i adres administratora
Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych państw członkowskich oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:
GraSon Maciej Grabiński ul. Lipowa 57 11-042 Jonkowo Tel.: 602 699 953 E-mail: grason@grason.pl
II. Nazwa i adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:
GraSon Maciej Grabiński ul. Lipowa 57 11-042 Jonkowo Tel.: 602 699 953 E-mail: grason@grason.pl
III. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przez nas używane, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności, do udostępnienia naszych usług, do odpowiadania na Państwa zapytania oraz niezbędne do procesów administracyjnych
2. Komu są przekazywane dane osobowe?
Możemy zapisywać Państwa dane osobowe lub przekazywać je w inny sposób związanym z nami firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego.
Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom i innym osobom trzecim tylko, o ile jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów
pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.
Proszę mieć na względzie, GraSon Maciej Grabiński oraz urzędy, klienci i dostawcy, którym mamy prawo przekazać Państwa dane osobowe, mogą się ewentualnie znajdować poza Państwa krajem rodzinnym, ewentualnie także w państwach, których ustawy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od przepisów państwa, w którym się Państwo znajdują. W takich przypadkach zapewniamy, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa danych osobowych poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych, np. standardowych klauzul umownych UE. Kopia standardowej klauzuli umownej UE znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl
3. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
Jeżeli w celu przeprowadzenia procesów mających na celu przetwarzanie danych osobowych pobieramy zgodę osobę, której dane dotyczą, podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia umowy, której stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższe obowiązuje także dla procesów przetwarzania danych, które są niezbędne do przeprowadzenia środków przedumownych.
O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na ważne interesy życiowe osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony uprawnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej i interesy, prawa podstawowe i wolności podstawowe osoby, której dane dotyczą, nie przewyższają wspomnianego interesu, podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
IV. Używanie plików cookie
a) Opis i zakres przetwarzania danych osobowych
Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie stanowią pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez nią w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej podczas ponownego otwarcia strony internetowej.
Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka
internetowa, za pomocą której strona jest otwierana, mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.
Podczas używania strony internetowej rozróżnia się następujące rodzaje plików cookie:
– Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do używania strony internetowej i zapisywania tymczasowych danych sesji, aby prawidłowo wyświetlić stronę.
– Wydajnościowe pliki cookie. Wydajnościowe pliki cookie są używane, aby możliwe było polepszenie wydajności technicznej, np. prędkość ładowania strony i struktury zdjęć.
– Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie są używane przez nasze aplikacje do przejściowego zapisywania wprowadzonych danych i tym samym do zapewnienia funkcjonalności i przyjazności dla użytkowników.
– Reklamowe pliki cookie. Używamy tych plików cookie, aby sprawdzić skuteczność naszych akcji marketingowych.
Ponadto używamy Google Analytics, usługi do analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Firma Google używa plików cookie. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące używania oferty internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.
Firma Google używa tych informacji na nasze zlecenie, aby przeanalizować używanie naszej oferty internetowej przez użytkowników, aby przygotować raporty na temat aktywności w obrębie oferty internetowej oraz aby wyświadczyć dla nas inne usługi, które są związane z korzystaniem z niniejszej oferty internetowej i korzystaniem z Internetu. Podczas tych czynności z przetworzonych danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników.
Używamy narzędzia do analizowania firmy Google tylko z aktywną opcji anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP klienta jest przez firmę Google uprzednio skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umownych Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie pełnego adresu IP na serwer firmy Google w USA i tam zostaje on skrócony. Adres IP, przekazywany przez przeglądarkę użytkownika, nie jest łączony z innymi danymi z Google.
Ponadto użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania ich przeglądarki; użytkownicy mogą także zapobiec gromadzeniu danych, które są tworzone przez plik cookie i dotyczą ich używania oferty online, przez Google i ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dla przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
b) Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie do celów analizy stanowi przy istnieniu odpowiedniej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
c) Cel przetwarzania danych osobowych
Celem używania technicznie niezbędnych plików cookie jest umożliwienie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszych stron internetowych nie mogą być oferowane bez zastosowania plików cookie. Dla plików cookie jest konieczne, aby przeglądarka została rozpoznana także po zmianie strony.
Dane użytkownika zgromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są używane do tworzenia profili użytkowników.
Używanie analitycznych plików cookie (reklamowe pliki cookie i zewnętrzne pliki cookie) odbywa się w celu polepszenia jakości naszej strony i jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób jest używana strona internetowa i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Mogą być one również używane do utworzenia profilu z Państwa zainteresowaniami i wyświetlania istotnej reklamy na innych stronach internetowych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie do celów analizy stanowi przy istnieniu odpowiedniej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Okres zapisywania danych osobowych, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i są z niego przekazywane na naszą stronę. Dlatego też mają Państwo jako użytkownik pełną kontrolę w zakresie używania plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to nastąpić także w sposób zautomatyzowany.
V. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy
1. Opis i zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszej stronie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, który może być używany do elektronicznego nawiązania kontaktu. Jeżeli użytkownik skorzysta z takiej możliwości, wówczas dane wprowadzone w pole wprowadzania danych są przekazywane do nas i zapisywane. Dane te obejmują:
(1) imię,
(2) nazwisko,
(3) e-mail,
W zakresie przetwarzania danych w ramach procesu wysyłania zostaje pobrana Państwa zgoda i odsyłamy do niniejszej Polityki Prywatności.
Jeżeli nawiązanie kontaktu jest oferowane przez udostępniony adres e-mail, zapisywane są w takim przypadku dane osobowe użytkownika, które są przekazywane wraz z e-mailem.
W takim przypadku nie ma miejsca przekazywanie danych podmiotom trzecim. Dane są używane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.
2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy istnieniu zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych, które są przekazywane w ramach przesyłania e-maila, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli wiadomość e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych z pola wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu za pomocą wiadomości e-mail występuje także niezbędny, uprawniony interes do przetwarzania danych. Przetwarzanie Państwa danych w innych niż wymienione celach ma miejsce tylko za Państwa wyraźną zgodą.
Pozostałe dane osobowe, które są przetwarzane podczas procesu wysyłania, służą do zapobiegnięcia nadużycia formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
4. Okres zapisywania danych osobowych
Dane są usuwane, gdy tylko nie są one niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dla danych osobowych z pola wprowadzania danych dla formularza kontaktowego i takich, które zostały wysłane za pomocą wiadomości e-mail, ma to miejsce wówczas, gdy dana konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja jest zakończona wówczas, gdy z okoliczności można przyjąć, że dany stan faktyczny został definitywnie wyjaśniony.
5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą wiadomości e-mail, wówczas może on w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec zapisywania swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.
Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w ramach podejmowania kontaktu, są w takim przypadku usuwane.
VI. Prawo osób, których dane dotyczą
Jeżeli ma miejsce przetwarzanie Państwa danych osobowych są Państwo w rozumieniu RODO osobą, których dane dotyczą, i przysługują Państwu wobec administratora poniżej wymienione prawa.
1. Prawo do informacji
Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane.
Jeżeli ma miejsce takie przetwarzanie danych, mogą Państwo zażądać od administratora informacji na temat:
(1) celów, w których są przetwarzane dane osobowe;
(2) kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym ujawniane są lub zostaną jeszcze ujawnione dane osobowe, które Państwa dotyczą;
(4) planowanego okresu zapisywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub, jeżeli niemożliwe jest podanie konkretnych danych w tym zakresie, przedstawienie kryteriów dla ustalenia okresu zapisywania danych osobowych;
(5) obowiązywania prawa do skorygowania lub usunięcia danych osobowych, które dotyczą Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych;
(6) obowiązywania prawa do wniesienia sprzeciwu;
(7) wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone u osoby, której dane dotyczą;
Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przekazywane do Państwa trzeciego lub międzynarodowej organizacji. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać udzielenia informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z tym przekazywaniem danych osobowych.
2. Prawo do skorygowania danych
W stosunku do administratora przysługuje Państwu prawo do skorygowania danych i/lub ich uzupełnienia, o ile dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego skorygowania danych.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
W przypadku zaistnienia poniższych przesłanek mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:
(1) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, która Państwa dotyczą, ograniczenie przetwarzania na okres, który umożliwia administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo odrzucają usunięcie danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia używania danych osobowych;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, Państwo potrzebują ich jednak do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych, lub
(4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uprawnione podstawy administratora nie przewyższają Państwa podstaw.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, zostało ograniczone, dane te – niezależnie od ich zapisywania – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub na podstawie ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi przesłankami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora zanim ograniczenie zostanie zniesione.
4. Prawo do usuwania danych osobowych
a) Obowiązek usuwania danych osobowych
Mogą Państwo zażądać od administratora, aby dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały niezwłocznie usunięte, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile ma zastosowanie jedna z poniższych przyczyn:
(1) Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub przetwarzane w inny sposób.
(2) Odwołają Państwo zgodę, która stanowi podstawę dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych.
(3) Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i brak jest innych priorytetowych uprawnionych podstaw dla przetwarzania danych osobowych lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
(4) Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, jest niezbędne do spełnienia prawnego zobowiązania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
(6) Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały zgromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
b) Informacje dla podmiotów trzecich
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, i jest on zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązany do ich usunięcia, podejmuje on przy uwzględnieniu dostępnych technologii i kosztów wdrożenia odpowiednie środki, także techniczne, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich łączy do tych danych osobowych oraz kopii lub powieleń tych danych osobowych.
c) Wyjątki
Prawo do usuwania danych osobowych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne
(1) do realizacji prawa do swobody wypowiedzi i informacji;
(2) do spełnienia prawnego zobowiązania, które wymaga przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym, lub do realizacji władzy publicznej, która została powierzona administratorowi;
(3) ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
(4) dla będących w interesie publicznym celów archiwizacyjnych, naukowych lub historycznych celów badawczych lub dla celów statystycznych. zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w ustępie a) prawo prawdopodobnie uniemożliwia wykonanie tych celów przetwarzania danych osobowych lub poważnie je ogranicza, lub
(5) do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.
5. Prawo do otrzymania informacji
Jeżeli dochodzą Państwo wobec administratora prawa do skorygowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawnił on dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, o skorygowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się, że jest to niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnym nakładem.
W stosunku do administratora przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji dotyczącej tych odbiorców danych osobowych.
6. Prawdo do przenoszenia danych
Przysługuje Państwu prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, i które udostępnili Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie. Ponadto przysługuje Państwu prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez ograniczenia ze strony administratora, któremu udostępnili Państwo dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, o ile
(1) przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i
(2) przetwarzanie danych jest możliwe za pomocą zautomatyzowanego procesu.
W zakresie realizacji tego prawa przysługuje Państwu ponadto prawo do uzyskania, aby dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały przekazane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego administratora, o ile jest to możliwe pod względem technicznym. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zadania, które jest w interesie publicznym, lub służy realizacji władzy publicznej, która została powierzona administratorowi.
7. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo, na podstawie przyczyn, które wynikają z Państwa specjalnej sytuacji, do zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; powyższe obowiązuje także w stosunku do profilowania na podstawie tych przepisów.
Administrator nie przetwarza danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, chyba że jest on w stanie przedstawić obligatoryjne, zasługujące na ochronę podstawy dla przetwarzania danych osobowych, które mają pierwszeństwo przed Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie danych osobowych służy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, przysługuje Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, w celu takiej reklamy; powyższe obowiązuje także dla profilowania, o ile pozostaje ono w związku z taką bezpośrednią reklamą.
Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu bezpośredniej reklamy, dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, nie są już przetwarzane w tym celu.
Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od 2002/58/WE – do wykonania Państwa prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanego postępowania, w którym używane są specyfikacje techniczne.
8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie narusza prawomocności przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie tej zgody aż do jej odwołania.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Przysługuje Państwu prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub
(3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Decyzje, o których mowa, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
W przypadkach, o których mowa w punkcie (1) i (3) administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
VII. Wskazanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych
W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia przypadków naruszenia ochrony danych osobowych. Przypadek naruszenia danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa, które prowadzi do omyłkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, które są przenoszone, zapisywane lub przetwarzane w inny sposób przez firmę GraSon Maciej Grabiński upoważniony przez nią podmiot trzeci.
VIII. Aktualność i obowiązywanie niniejszej Polityki Prywatności
Firma GraSon Maciej Grabiński zastrzega sobie prawo do dopasowywania w każdej chwili niniejszej Polityki Prywatności ze skutkiem na przyszłość. W związku z powyższym zaleca się regularne ponowne czytanie niniejszej Polityki Prywatności w regularnych odstępach czasu.